By P Web Design Company

Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions

Төсөлт, сэдэвт ажлын нэр: Ôóíêöèîíàë àíàëèç, ò¿¿íèé õýðýãëýý

Удирдагч: доктор /Ph.D./ В.Адъяасүрэн

Хугацаа: 2011-2013

Санхүүжилт: ШУТС-ийн баталсан санхүүжилт /3жилд/

1 2000 000 /арван хоёр сая төгрөг/

2012 онд авсан санхүүжилт

8 999 000 төгрөг

Зорилго: Энэхүү дэд сэдэвт ажил нь функционал анализын суурь судалгааны дараах чиглэлүүдээр судалгаа явуулах зорилготой.

· Функционал анализын чухал тэнцэтгэл бишүүд

· Операторын спектрал анализ

· Матрицан анализ

· Шредингерийн тэгшитгэл ба Шредингерийн оператор

· Математик физикийн тэгшитгэлүүд (шугаман ба шугаман бус тохиолдолууд)

· Функционал огторгуйнууд

Явцын дүн: Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

· Гадаадад - 11

· Дотоодод - 8

Эрдэм шинжилгээний илтгэл

· Олон улсын хэмжээний ЭШ хуралд - 6

 

· Улсын хэмжээний ЭШ хуралд – 11

Монгол улсын их сургууль
© 2012 Их Сургуулийн гудамж - 1, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар