By P Web Design Company

Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions

Төсөлт, сэдэвт ажлын нэр: Оновчлол ба оновчтой удирдлагын онол ба хэрэглээ

Удирдагч: доктор /Sc.D./ Р.Энхбат

Хугацаа: 2012-2014

Санхүүжилт: ШУТС-ийн баталсан санхүүжилт /3жилд/

30 00 000 /далан дөрвөн сая дөрвөн зуун мянган төгрөг/

2012 онд авсан санхүүжилт

9 991 500 төгрөг

Зорилго:

· Урвуу програмчлалын онолын арга зүйг боловсруулж, интернетийн утасгүй технологид хэрэглэх

· Нэг параметр бүхий урвуу програмчлалын бодлогыг төгсгөлөг алхамаар бодох аргачлал боловсруулах

· Олон зорилтот оптимизацийн хосмогийн онолыг хөгжүүлэх, тооцон бодох алгоритмыг бий болгох

· Тоглоомын онолын бодлогуудыг глобал оптимизацийн аргаар бодох

· Бутархай оптимизаци, вариац тэнцэтгэл биш, монотон оптимизаци, зохимжтой жолооодлогын онол зэрэг салбаруудад онол, практикийн шинэ үр дүн гаргах

· Олон улсын мэргэжлийн сэтгүүлд 15 өгүүлэл хэвлүүлэх

· Шугаман бус оновчлолын нэг монограф гаргах

Явцын дүн: Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

· Гадаадад - 5

· Дотоодод - 2

Эрдэм шинжилгээний илтгэл

· Олон улсын хэмжээний ЭШ хуралд – 4

· Гадаадад ЭШ семинарт -3

 

· Улсын хэмжээний ЭШ хуралд - 3

Монгол улсын их сургууль
© 2012 Их Сургуулийн гудамж - 1, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар