By P Web Design Company

Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions

Төсөлт, сэдэвт ажлын нэр: Цагиргийн онол ба криптографын онол, хэрэглээний судалгаа

Удирдагч: академич, ШУ-ы доктор /Sc.D./ А.Мекей

Хугацаа: 2012-2014

Санхүүжилт: ШУТС-ийн баталсан санхүүжилт /3жилд/

30 000 000 /гучин сая төгрөг/

2012 онд авсан санхүүжилт

10 001 300  төгрөг

Зорилго:

· Цогцосын дэд цогцуудын тор дистрибутив байх эсэх тухай шийдэгдээгүй асуудлыг шийдэх

· Анхдагч радикалтай төсөөтэй чанар бүхий радикалын онолыг шинээр хөгжүүлж, үндсийг тавих

· Амицурын төрлийн радикал цагиргийн зарим асуудал болон полиномал радикалын зарим асуудлыг шийдэх

· Д-модуль дифференциал тэгшитгэлд эсрэглэх ба Ли-алгебрын дүрслэлийг судалж хэрэглээг хайх

· Монгол оронд криптографын ухааныг хөгжүүлэх, криптографын довтолгооноос хамгаалах асуудлыг судлах

Явцын дүн: Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

· Гадаадад - 2

· Дотоодод - 1

Эрдэм шинжилгээний илтгэл

· Олон улсын хэмжээний ЭШ хуралд – 1

 

· Улсын хэмжээний ЭШ хуралд - 1

Монгол улсын их сургууль
© 2012 Их Сургуулийн гудамж - 1, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар