By P Web Design Company

Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions

Төсөлт, сэдэвт ажлын нэр: Шугаман бус бодлогын шийдийн тоон ба чанарын судалгаа

Удирдагч: академич, ШУ-ы доктор /Sc.D./ Т.Жанлав

Хугацаа: 2012-2014

Санхүүжилт: ШУТС-ийн баталсан санхүүжилт /3жилд/

24000 000 /хорин дөрвөн сая төгрөг/

2012 онд авсан санхүүжилт

7 986 300 төгрөг

Зорилго:

· Шредингерийн тэгшитгэлийн шийдийг өндөр нарийвчлалтай олох арга боловсруулах

· Ердийн болон тухайн уламжлалт тэгшитгэлийн шийдийн тоон ба чанарын шинжилгээ хийх, арга алгоритм боловсруулах

· Ньютоны төрлийн аргуудыг хэрэглэх хүрээнд физик, биологи, санхүүгийн зарим математик загваруудыг тооцоолох

Явцын дүн: Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

· Гадаадад - 9

· Дотоодод - 1

Эрдэм шинжилгээний илтгэл

· Олон улсын хэмжээний ЭШ хуралд – 1

· Улсын хэмжээний ЭШ хуралд - 5

 

Монгол улсын их сургууль
© 2012 Их Сургуулийн гудамж - 1, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар